ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLOEM BY MARJAN TE ROSMALEN

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Bedenktijd:                                          
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Verzenden & Retourneren: 
we verzenden pakketten elke week van dinsdag t/m vrijdag. Bijvoorbeeld als je midden van de week een krans besteld, zal deze de week erna worden geproduceerd met vers groenmateriaal. U ontvang een bericht van verzending per e-mail berichtgeving;

Bezorging binnen & buiten EU
binnen EU (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië) kunnen we kwaliteit van onze bloemwerken garanderen. Overige landen gaat verzending op eigen risico opdrachtgever;

Leveringsgarantie: 
elk bloemwerk wordt met veel zorg verpakt voor verzending. Tevens fotograferen we elk bloemwerk voor verzending in verpakking. Is het product tijdens verzending beschadigd aangekomen? Stuur ons een foto van de beschadiging en in overleg bekijken we wat de beste oplossing is: omruilen of compenseren;

Herroeping:
bloemwerken, groen- bloemkransen zijn versproducten en kunnen niet worden geretourneerd. Wij leveren uitsluitend 100% kwaliteitsproducten. Indien je van mening bent een bloemwerk, groen – bloemkrans te hebben ontvangen welke niet aan de kwaliteitsverwachting voldoet, neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mailbericht naar bloembymarjan@gmail.com

b. Opdrachtgever:
degene die een opdracht geeft aan Bloem by Marjan tot het maken van creaties  het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van roerende goederen;

c. Bloem by Marjan:                             
de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

d. Overeenkomst:                                 
de overeenkomst tussen Bloem by Marjan en opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

e. creatie:                                                 
alle door Bloem by Marjan uitgevoerde creatie werkzaamheden, waarbij de door Bloem by Marjan ontwikkelde concepten van sfeerbeleving in decoratieve sfeerbeelden worden uitgewerkt respectievelijke goederen die ten behoeve van opdrachtgevers worden gecreëerd.

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan de opdrachtgever en op de overeenkomsten tussen Bloem by Marjan enerzijds en opdrachtgever anderzijds.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Bloem by Marjan uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Bloem by Marjan slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen algemene voorwaarden en de inhoud van de overeenkomst prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

 

Artikel 3: offertes

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, vrijblijvend. Een aanbieding geldt voor de expliciet in die aanbieding genoemde termijn. Is in de aanbieding geen geldigheidstermijn opgenomen, dan wordt deze termijn geacht maximaal 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de aanbieding te zijn.
 2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Alle bij een aanbieding versterkte gegevens zijn uitsluitend informatief en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De gegevens kunnen betreffen afbeeldingen, opgave van kleuren, dessins, maten e.d. en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Indien de aanbieding wordt gedaan voor een werk, waarop een bestek van toepassing is, zullen de bestekbepalingen van toepassing zijn, die door de opdrachtgever aan Bloem by Marjan ter hand zijn gesteld met een specifieke verwijzing naar de bepalingen die betrekking hebben op de werkzaamheden of leveringen van Bloem by Marjan. Wijzigingen in het bestek zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk medegedeeld aan Bloem by Marjan met
 4. vermelding van de wijzigingen die betrekking hebben op overeenkomst met Bloem by Marjan en nadat deze wijzigingen schriftelijk zijn geaccepteerd door Bloem by Marjan.

Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • eventuele kosten van verzending;
 • het al dan niet toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd. En zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

5.   Aangezien ieder product uniek is kunnen de afbeeldingen bij producten afwijken van de werkelijkheid. Bloem by Marjan kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 4: overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand nadat opdrachtgever een offerte schriftelijk heeft aanvaard. Indien een aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte afwijkt geldt dit als een nieuw aanbod van de opdrachtgever. Dat nieuwe aanbod dient schriftelijk door Bloem by Marjan te worden aanvaard.
 2. Meer- en minder werk dient schriftelijk te worden overeengekomen in het geval van meerwerk zal Bloem by Marjan de gevolgen voor de overeengekomen prijs en voor de levertijd schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen.
 3. Bloem by Marjan is gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden uit te laten voeren onder verantwoordelijkheid van Bloem by Marjan.
 4. Indien door Bloem by Marjan werkzaamheden dien te worden verricht op locatie, zal de opdrachtgever zorgdragen voor faciliteiten ten behoeve van de medewerkers van Bloem by Marjan, waaronder sanitaire voorzieningen, kantinevoorzieningen en catering, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Opdrachtgever dient Bloem by Marjan vooraf schriftelijk in kennis te stellen van wettelijke eisen waaraan Bloem by Marjan te leveren creaties dienen te voldoen.
 6. Opdrachtgever dienen zorg te dragen voor alle vergunningen die noodzakelijk zijn voor het evenement waarop de overeenkomst met Bloem by Marjan betrekking heeft alsmede voor vergunningen die nodig zijn voor de levering van de goederen door Bloem by Marjan aan opdrachtgever.

Artikel 5: Prijzen

 1. Prijsopgaven zijn gebaseerd op de op het moment van de offerte of van het tot stand komen van de overeenkomst geldende kostprijzen. De door ons opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele overige belastingen, heffingen en overheidsbelasten.
 2. In geval van onvoorziene verhoging van één of meer van de kostprijsfacturen is Bloem by Marjan gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Prijsverhogingen die voortvloeien uit door opdrachtgever gevraagde aanvullingen en/of wijzigingen zij voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: Levering

 1. De door Bloem by Marjan opgegeven leveringstermijnen, afleveringstermijnen en/of opleveringstermijnengelden steeds als streeftermijn en nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering is Bloem by Marjan eerst na termijn van tenminste 30 werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering/ bezorging op de dichtbij zijde plaats van bestemming welke zonder bezwaar te bereiken is.
 3. Indien Bloem by Marjan verantwoordelijk is voor opbouwwerkzaamheden of montagewerkzaamheden, dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de locatie voor medewerkers van Bloem by Marjan goed bereikbaar en toegankelijk is.
 4. Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de kosten van opslag verschuldigd zijn.
 5. Bloem by Marjan is gerechtigd om in gedeelten te leveren, welke gedeelten zij afzonderlijk kan factureren.
 6. Het risico van de goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment van aflevering/oplevering. De opdrachtgever is verplicht alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om beschadiging of vervreemding van de goederen te voorkomen.

Artikel 7: gevolgen oponthoud of niet beschikbaar zijn locatie

 1. Bloem by Marjan is niet aansprakelijk voor oponthoud, tijdverlies, kosten of schade van welke aard ook en door wie dan ook geleden, die het gevolg is van het niet tijdig en/of volledig bereikbaar of niet beschikbaar zijn van de locatie waar Bloem by Marjan de overeengekomen werkzaamheden dient uit te voeren of goederen dient af te leveren.
 2. Indien de locatie waar Bloem by Marjan de werkzaamheden dient te verrichten of de goederen dient af te leveren niet toegankelijk of beschikbaar is voor Bloem by Marjan, is de opdrachtgever en/of huurder de overeengekomen prijs aan Bloem by Marjan verschuldigd vermeerderd met eventuele schade die Bloem by Marjan daardoor lijdt.

Artikel 8: aansprakelijkheid

 1. Bloem by Marjan is jegens haar opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, boetes en/of kosten, op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij de opdrachtgever/of huurder aantoont dat die schade, dat verlies, die vorderingen van derden of die kosten veroorzaakt zijn door, na objectieve maatstaven gemeten, opzet, grove schuld of grove nalatigheid van Bloem by Marjan.
 2. Indien Bloem by Marjan met inachtneming van de voorgaande bepaling desalniettemin aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot van de maximaal het bedrag of, in voorkomend gevallen, tot het bedrag van de door assuradeur van Bloem by Marjan te vertrekken uitkering (inclusief een eventueel eigen risico).
 3. Bloem by Marjan is nummer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Bloem by Marjan tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voorvloeien uit door Bloem by Marjan geleverde goederen of door Bloem by Marjan werkzaamheden.

Artikel 9: overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van deze Algemene voorwaarden dient te worden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, direct dan wel indirect, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waardoor Bloem by Marjan niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst kan voldoen, werkstakingen daaronder begrepen. Onder overmacht in de zin van de algemene voorwaarden wordt in ieder geval verstaan:
 2. Natuurrampen, zoals overstromingen etc.;
 3. Brand;
 4. Kwaliteitsveranderingen door verloop van tijd;
 5. Stakingen in het vervoer;
 6. Plantenziektes;
 7. Energiestoringen

 • Bloem by  Marjan is niet gehouden haar verplichtingen na te komen gedurende en na de periode de overmacht of de gevolgen daarvan de nakoming van haar verplichtingen belemmeren of verhinderen. Bloem by Marjan heeft in dat geval het recht om de termijn van levering, aflevering en/of oplevering te wijzigen.
 • Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden aaneengesloten voortduurt, heeft Bloem by Marjan het recht om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft Bloem by Marjan recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de opdrachtgever daardoor is gebaat.

Artikel 10: betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde tenten en kosten en vervolgens strekken zij in mindering op opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt  de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
 3. Iedere vordering van Bloem by Marjan op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar, indien de opdrachtgever van ondernemingsvorm verandert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of wordt ontbonden alsook indien dor derden op goederen of vorderingen van opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd.
 4. Bij vertraging in de levering van zaken door toedoen van de opdrachtgever heeft Bloem by Marjan het recht de reeds gemaakte kosten te factureren alsook een deel van de totaal opgegeven prijs in verhouding tot de reeds afgeleverde gedeelten.
 5. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever een contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volledige maand, over het bruto factuurbedrag. Verder zal opdrachtgever in geval van niet of niet tijdige betaling buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn. Die buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11: beëindiging overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst voortvloeit hebben we recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat Bloem by Marjan tot enige schadevergoeding gehouden is onverminderd de aan Bloem by Marjan verder toekomende rechten.
 2. Bloem by Marjan kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaart, zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd of anderszins wordt ontbonden.

Artikel 12: eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Bloem by Marjan geleverde zaken worden pas eigendom van de opdrachtgever op het moment dat alle door Bloem by Marjan geleverde goederen zijn betaald. Tot op het moment van volledige betaling van alle goederen eigendom van Bloem by Marjan.
 2. In geval Bloem by Marjan een beroep doet op eigendomsvoorbehoud en goederen dienen te worden teruggehaald, komen de kosten van het terughalen van de goederen ten laste van de opdrachtgever.
 3. Geleverde goederen mogen door een opdrachtgever nimmer worden doorverkocht of in onderpand worden gegeven voordat betaling aan Bloem by Marjan heeft plaatsgevonden.

Artikel 13: intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is een opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bloem by Marjan veranderingen in de geleverde of opgeleverde creaties aan te brengen.
 2. Bloem by Marjan behoud alle intellectuele eigendomsrechten op haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s, digitale gegevensdragers, afbeeldingen, modellen, brochures etc. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van de creaties is strikt verboden.
 3. Bloem by Marjan behoud het recht voor om afgeleverde of opgeleverde creaties voor eigen doeleinden te (laten) fotograferen.
 4. Bloem by Marjan heeft te allen tijde het recht tot naamsvermelding op of nabij haar creaties.

Artikel 14: verzekeringen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de opdrachtgever zorg dienen te dragen voor een verzekering ten behoeve van de goederen die aan de opdrachtgever zijn toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Bloem by Marjan. In het geval van evenementen dient opdrachtgever voor een evenementenverzekering zorg te dragen.
 2. In alle gevallen waarin goederen van Bloem by Marjan aan de opdrachtgever zijn toevertrouwd en door opdrachtgever zijn verzekerd is opdrachtgever op eerste verzoek van Bloem by Marjan verplicht zijn vordering op de verzekeraar aan Bloem by Marjan te verpanden tot meerdere zekerheid van al hetgeen Bloem by Marjan van de opdrachtgever te vorderen heeft.
 3. Op eerste verzoek van Bloem by Marjan dient opdrachtgever een kopie van de verzekeringspolis aan Bloem by Marjan ter beschikking te stellen.

Artikel 15: persoonsgegevens

 1. Indien Bloem by Marjan in het kader van de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens en de algemene verordening gegevensbescherming.
 2. Indien de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de overeengekomen persoonsgegevens verwerkt, zal de opdrachtgever de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften, waaronder de wet bescherming persoonsgegevens en de algemene verordening gegevensbescherming.
 3. Wanneer de overeenkomst tussen partijen eindigt, zullen zij de persoonsgegevens die zij hebben verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst of teruggeven aan de andere partij of vernietigen indien er geen reden is om de persoonsgegevens te bewaren.

Artikel 16: diversen

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn laat dat de overige bedingen van deze voorwaarden volledig in tact. Partijen zullen alsdan voor het nietige of vernietigende beding een regeling treffen die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen het dichtst benadert.

Artikel 17: toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 18: algemene voorwaarden workshop

 1. De workshop moet vooruit volledig betaald zijn. De informatie omtrent betaling verkrijg je zodra je je hebt ingeschreven. Als de betaling is ontvangen krijg je een mail ter bevestiging van je deelname aan de workshop.
 2. Het afzeggen van de workshop kan tot acht dagen van te voren geheel kosteloos. Daarna krijg je de helft terug van je betaalde bedrag. Je mag wel je kaartje doorverkopen aan een ander, graag worden wij hiervan op de hoogte gesteld via de mail.
 3. Geen restitutie bij het niet tijdig afzeggen van de workshop. Bloem by Marjan behouden zich wel het recht van het afzeggen van de workshop indien het vereiste aantal deelnemers niet wordt behaald vanwege omstandigheden. Hierbij vindt uiteraard restitutie plaats van het gehele bedrag.
 4. Met het opgeven als deelnemer aan de workshop ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.